Plant underlag ved lekeapparat ved Byåsen Barneskole. Foto: Solveig Dale

Uteoppholdsareal

I nærheten av en bygning skal det finnes tilstrekkelige arealer for rekreasjon og lek.

For å sikre gode bomiljø, må utearealer i tilknytning til bygninger være tilpasset behovene til ulike aldersgrupper. Barn, unge, voksne og eldre skal kunne bruke utearealene, så de må være lett tilgjengelige for både liten og stor samt de som er dårlig til beins eller ser/hører dårlig. Utearealer må være trygge for alle å bruke, trafikksikre, skjermet for støy/forurensninger og sikret mot nedfall av is og snø fra tak vinterstid.

  • Lag gangveier til ulike aktivitetsområder slik at alle kan komme til.
  • Gangveier skal ha overflateegenskaper som hindrer at sko/hjul synker ned.
  • Differensiér overflater. Ulike materialer kan bidra til å vise retning og avgrense ulike arealer fra hverandre, slik som å skille gangveier fra oppholdsarealer.
  • Bruk rettvinklede eller rettlinjede avgrensinger til eksempelvis atkomstvei og parkering, slik at det blir lettere for svaksynte og blinde å orientere seg.
  • God belysning gjør at uteplassen kan brukes hele året. Opplyste uteområder virker i tillegg kriminalitetsforebyggende.
  • Hvis terrenget er kupért kan det være nødvendig å supplere trapper med slakt skrånede gangveier. Ved sittebenker og bord bør det være minst mulig tverrfall for å unngå at ganghjelpemiddel kan velte. Et svakt fall vil imidlertid bidra til god avrenning av vann.

Gjennomtenkt - også på liten plass


Hvor stort arealet til uteopphold og rekreasjon skal være, er avhengig av bygningens og områdets beliggenhet. Tenk på at der det er små arealer til rådighet, slik som på en balkong, må utformingen også være brukbar for en som sitter i rullestol. For den som bruker et ganghjelpemiddel er det avgjørende at en balkong eller terrasse har trinnfri atkomst, eller minimale nivåforskjeller. Eventuelle terskler bør være avfaset.

Områder som er beregnet på lek, må utformes slik at de stimulerer til sanseopplevelse og bevegelse på tvers av funksjonsevne. Valg av lekeapparater/aktiviteter og plasseringen av dem avgjør om funksjonshemmede barn også kan bruke dem. Lekeapparatene bør markeres med farger som gir god kontrast.