Parkering, Jessheim Park, med god oppmerking av parkeringsplasser for forflyttingshemmede. Foto: Universell utforming AS

Parkering

Parkeringsforhold kan være avgjørende for enkeltes muligheter når det gjelder både arbeid, bolig og det å kunne besøke venner. 

Det å tilby tilrettelagte parkeringsplasser for bevegelseshemmede er en forutsetning for et tilgjengelig bygg. Det er særlig viktig der tjenester som skal være tilgjengelig for allmennheten utføres, slik som helseinstitusjoner, butikker og annen service eller utdanning. Behovet for antall parkeringsplasser tilpasset funksjonshemmede vil være avhengig av bruken av bygningen. Ta derfor med forventet bruk og besøk i vurderingen.


Parkeringsplasser for funksjonshemmede må være større enn de til vanlige biler da de ofte er på størrelsen med minibusser. Det må også være plass til å komme ut og inn av bilen med en rullestol. Husk at det må være plass til heis på siden av bilen, eller også bakdøren. Parkeringsplassene bør også være så plane som mulig, og med tilstrekkelig fall for avrenning av vann. 

Plassering av parkeringsplasser

  • Det bør være trygge og korte fotgjengerforbindelser til bolig, service og tjenester.
  • Forbindelsen mellom parkering og inngang bør være trinnfri. Dette gjelder særlig publikumsbygg, næringsbygg og større boligbygg. Når parkering er plassert i garasjeanlegg i kjeller, er det viktig også å sørge for trinnfri hovedatkomst fra gate/terreng.
  • Parkeringsplasser for bevegelseshemmede på terreng og/eller i garasjeanlegg, må ligge nær hovedinngangen.

Parkering i garasjeanlegg

  • Dører i garasjeanlegg er ofte tunge å åpne, og bør utstyres med automatisk døråpner. Alle sluser må dimensjoneres slik at en i rullestol kan åpne og lukke dører og kunne forflytte seg.
  • Ta hensyn til at biler tilpasset bevegelseshemmede ofte har løfteplate og er større og høyere enn vanlige personbiler. Dersom det ikke er mulig å legge inn tilstrekkelig høyde i garasjeanlegget, må det være et parkeringsalternativ ute.

Merking og skilting

Reserverte plasser for funksjonshemmede skal være tydelig merket og skiltet.

Dører i garasjeanlegg bør også merkes og belyses. Generelt vil god belysning skape trygghet, forebygge kriminalitet og gjøre det enklere å bruke parkeringsplassen, også på kveldstid.