Uteområde ved Ibsenkvartalet, med plass mellom bygninger sentralt i bymiljø. Foto: Universell utforming AS

Atkomst

Atkomsten er det første steget inn mot en bygning, men en lett tilgjengelig og trinnfri atkomst er også det første steget mot en universelt utformet bygning.

Trinnfrihet

Det er krav om trinnfri atkomst til alle publikumsbygg og alle bygninger med en eller flere boenheter. Hensikten med dette er å gjøre bygningene brukbare for flest mulig, og ta bort eventuelle hindringer som vil vanskelig- eller umuliggjøre bruken av disse bygningene for noen grupper. Dette er spesielt viktig sett i sammenheng med en sterk økning i antall eldre de neste årene.

Når en prosjekterer atkomsten til en bygning er det viktig å se på tilgjengeligheten også for mennesker med nedsatt bevegelsesevne og dårlig syn. Vær nøyaktig ved legging av sten, og bruk dem gjerne som hjelp i veifinning frem mot inngangen. Det bør heller ikke være en nevneverdig høydeforskjell mellom ute og inne, og om en bruker terskel må den være avfaset med en maksimalhøyde på 2,5 cm.

Det gis unntak til regelen om trinnfri atkomst for småhus i bratt terreng, der det ikke er krav til heis. Dette gjelder dersom terrenget er for bratt til at kravet til stigningsforhold fra kjørbarvei og parkering kan oppnås. Da vil kravet til trinnfrihet og kravet til maksimalt stigningsforhold bortfalle. Har boligen flere inngangspartier, hvor en av inngangene har for bratt terreng, finnes det unntak fra hovedregelen. Dette kan for eksempel oppstå for boliger med sokkelleilighet. Unntaket gjelder da kun for den gangatkomsten som er for bratt. 

Hvileplan hjelper på mange vis

Gode landskapsarkitektoniske løsninger har trinnfri gangatkomst med liten stigningsgrad og hvileplan. Det gjør det mulig for rullestolbrukeren å snu, eller stille seg på tvers, for å hvile dersom høydeforskjellen er stor. Hvileplanet bør være horisontalt slik at rullestolen ikke kan rulle bakover. 

Hvordan oppnå god atkomst?

Tenk korte avstander der det er mulig, prøv å integrer løsningene i den eksiterende arkitekturen. Ramper og trapper skal føles trygge og være lette å finne og bruke. Gjør veifinning enklere for besøkende ved å bruke kontraster, god belysning, og ved å være bevisst materialbruken. God materialbruk gir et jevnt og sklisikkert underlag, men kan også gi gode naturlige ledelinjer.  

Tenk på en trinnfri atkomst tidlig i byggeprosessen

Den universelle utforming av en bygning er ofte ikke med i planleggingsfasen før den går mot slutten, og dette har i mange prosjekter ført til at løsninger som sikrer tilgjengelighet til bygningen er et tillegg til den, ikke en integrert del. Dette gir ofte til dårlige arkitektoniske løsninger, som er lite estetiske, men også ofte fordyrende, da det å legge til universell utforming i etterkant er ressurskrevende. Ved å tenke på tilgjengelighet tidlig i prosessen vil en lettere kunne sikre at en bygning får gode integrerte løsninger som er både mer estetiske, men også betydelig billigere.

Når en tenker på tilgjengelighet tidlig i byggefasen kan en også sikre at løsningene som bevarer universell utforming er en naturlig del av atkomsten til bygningen. Gode løsninger sikrer likeverdig bruk, selv om en sitter i rullestol eller er dårlig til beins, ved å ikke unngå to sterkt adskilte tilkomster til inngangen. Dette hindrer en separering av brukere når benytter to ulike tilkomster, og integrerer alle i bruken av bygget.