Tomteforhold

Plasseringen av bygget, og hvordan det forholder seg til tomten, er avgjørende for brukbarheten.

Det å komme seg inn og ut fra en bygning blir enklere for alle når det er slak stigning til innganger og kort vei til parkeringsplasser.

Hensikten med de fleste uteareal er at de skal gi positive opplevelser, enten ved å være estetiske eller ved å oppmuntre til aktivitet blant barn, voksne og eldre. For å få til dette, må forholdene være godt lagt til rette. Stikkord som gode tilgjengelighetsforhold, riktig orientering i forhold til sol, lys og utsikt, og tilstrekkelig store flate partier er momenter å ta med seg.

Bratt terreng kan være en utfordring. Bygging i bratte skråninger er ikke nytt her i landet. Vi har utnyttet dalsider og bratte skrenter så lenge det har bodd folk i landet. Arealbrukspolitikken bidrar til at utbygging dreies mot vanskelig terreng, samtidig som samfunnsmessige prioriteringer forutsetter bedre tilgjengelige og universelt utformede løsninger.

Behov for analyse og dokumentasjon av tomteforhold øker på alle trinn i byggeprosessen. Valg som styrer utnyttelsen forutsetter vurderinger av fjernvirkning, bevaring av naturmark, infrastruktur, byggeskikk og forhold til eksisterende bebyggelse.