Naturlige ledeelementer i Ladeparken, Trondheim. Foto: Solveig Dale

Gangvei

Det må være mulig for alle å komme frem.

En god gangvei ivaretar hensyn til personer med synshemninger, bevegelseshemninger  og personer med kognitiv svikt. Gode veifinningsløsninger vil være til god hjelp for alle brukergrupper. Utfordringer med veifinning som alle opplever er størst der brukeren møter nye omgivelser for første gang.

  • Korte gangavstander er arealeffektivt og en fordel for alle
  • Få og rettvinklede retningsforandringer gjør det også enklere å orientere seg
  • Det skal være trygt å gå langs ledelinjer, og kjennemerker skal angi fare 

En veifinningsplan vil være et godt hjelpemiddel til å planlegge gode gangveier. En slik plan kan være en opplisting av funksjonskrav til veifinning. Veilederen om veifinning (PDF, åpner i nytt vindu) som Direktoratet for byggkvalitet og Statens vegvesen har utarbeidet gir gode råd om dette.