Utførelse

I utførelsesfasen skal intensjonene og de prosjekterte løsningene realiseres, og det skal koordineres mellom hoved- og underentreprenører, leverandører samt spesialister. Utførende medvirker til universell utforming ved å følge arbeidstegninger og beskrivelser.

Ansvarsfordeling

Tiltakshaver/ledergruppen: Oppgaven til byggeleder, eller representanten for tiltakshaveren, er først og fremst å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen.

Ansvarlig søker har ansvar for å:

 • motta og videreformidle tillatelser, vilkår og pålegg om universell utforming til de ansvarlige foretak. Formidle universell utforming til utførende aktører
 • påse at de ansvarlige foretak samordnes der det er flere foretak
 • sørge for felles kunnskap om og forståelse for universell utforming, og ivareta dette ved endringer av tiltaket.

 

Den prosjekterende har ansvar for å:

 • revidere og supplere arbeidstegninger ved behov. Sende oppdaterte kopier til ansvarlig utførende. Vurdere om eventuelle endringer har konsekvenser for myndighetskrav og tidligere valgte løsninger (herunder universell utforming)
 • sette felles uu-mål for prosjektet sammen med utførende
 • sørge for å ivareta universell utforming i endringer av tiltaket
 • vite hva som er viktig å videreformidle (hvordan motivere) involverte på byggeplassen vedrørende universell utforming. Forklare hva som er viktig og hvorfor
 • holde informasjonsmøte om universell utforming ved oppstart på byggeplassen (kritisk suksessfaktor). Sørge for at de som utfører arbeidet har kunnskap om uu. Overføring av kunnskap fra prosjekterende til utførende
 • sikre kvalitet og avvikshåndteringen. Ha universell utforming som fast punkt på byggemøtene og i referatene slik HMS er det.

 Topografi og geografi

Hvilken informasjon må overføres til utførende om stigningsforhold, trinnfrihet og overvannshåndtering? Sørg for at utførende følger prosjekteringsgrunnlag spesielt med tanke på stigningsforhold og overganger. Overfør informasjon om brukerbehov.

Atkomst, uteområder og fellesanlegg

 • Hvordan kommunisere dimensjoner og valg av utstyr og beplantning som ivaretar universell utforming, til utførende?
 • Sørg for at at bygning og uteområder opparbeides etter prosjektert grunnlag, med en detaljering som lar seg bygge.
 • Velg beplantning som er allergivennlig.
 • Lag løsninger for avrenning og håndtering av vann fra harde flater.
 • Sikre kommunikasjon for riktig plassering av lekeapparater og annet utstyr i nærmiljøanlegg.
 • Prosjekter og kommuniser gode detaljer og reduser mulighet for feil.
 • Kommuniser til utøvende:
  • viktigheten av stigningsforhold, dimensjonering og utforming som gir gode trygge atkomstmuligheter for alle, og at dimensjonert manøvreringsområde ivaretas
  • forståelse for hvordan og for hvem løsningene er til for

Form, struktur og kommunikasjonsveier

Hvordan kommunisere estetiske løsninger som ivaretar nødvendige tiltak?

 • Kommuniser viktigheten av høyder, lengder, bredder og arealer for retningsendringer.
 • Ivareta tydelige og enkle/logiske elementer for orientering (f.eks. ulike materialer, kontraster, farger, symboler, belysning og møblering, samt skilting).
 • Utform estetiske løsninger på tiltak og unngå stereotyp bruk av kontraster og virkemidler for å oppnå universell utforming. 

Veifinning

Vet du hvor du er og hvor du skal?

 • Følg opp skiltplan og juster om nødvendig.
 • Ivareta fremkommelighet ved skilt og informasjonssystem.
 • Sørg for at nødvendig kunnskap om plassbehov for ulike bruker grupper blir formidlet til driftsansvarlig for bygning og uteområder.

Inngangsparti

Løsninger må kontrolleres, kvalitetssikres og detaljeres. Vær spesielt oppmerksom på alle overganger og avslutninger.

Tekniske installasjoner og utstyr

Kan utstyr som velges brukes av alle?

 • Følg opp detaljering, produkt og materialvalg slik at universell ut forming ivaretas.
 • Velg betjeningstablåer som kan brukes av flest mulig – lette å forstå – enkle å betjene. 

Lydforhold

Hvordan kommunisere viktigheten av gode lydforhold for utførende?

 • Forklar at lydabsorbenter ikke kan males uten at de lydabsorberende egenskapene ødelegges.
 • Kommuniser at tetting og fuging i forbindelse med utsparinger og tilslutninger mellom lydisolerende bygningselementer hindrer støyutbredelse fra ett brukerområde til et annet.
 • Før lydkrav på arbeidstegningene, eksempelvis dB-krav på dører, for å vise spesielle rom eller spesielle akustiske løsninger.

Lysforhold

Hvordan kommunisere viktigheten av gode lysforhold for utførende?

 • Kommuniser riktig plassering og valg av lyskilder.
 • Forklar at lysanlegget ikke skal dimmes før etter 100 timer, for å sikre korrekt fargetemperatur på lysstoffrørene. 

Inneklima og materialbruk

Kommuniser viktigheten av rent bygg og plassering og dimensjonering av luftinntak og utslipp.

Følg opp prosjekteringsgrunnlag og overfør kunnskap om brukerbehov slik at riktige materialer blir valgt i hele prosessen (lavemitterende – eksempelvis lim til belegg i henhold til produsents anvisning – riktig type materiale som muliggjør riktig type renhold).

Brannsikkerhet

I denne fasen engasjeres RIBr (rådgivende ingeniør brann) som KUT (ansvarlig kontrollerende for utførelsen). Kontroller at det prosjekterte er riktig utført. Det skal være RIBr og ikke entreprenør som kontrollerer.

Vernehensyn

Ha god kommunikasjon med utførende om hvilke deler av bygg som er vernet, og hvordan utførelsen skal ivareta kvaliteter og egenskaper i det eksisterende.