Tilbud og kontrakt

Avklar rammebetingelser for utformingen av bygninger og uteområder i tilbud og kontraktsfasen.

For å sikre gode og kosteffektive løsninger med høy byggkvalitet og tilgjengelighet for alle, må universell utforming være på agendaen fra første stund.

Allerede under arbeidet med tilbud og kontrakt bør du derfor tenke på å avklare og definere ambisjonsnivå og hvilke lovkrav som gjelder for det aktuelle prosjektet, og hvilke krav prosjekterende og tiltakshaver må være informert om. Noen sentrale temaer som det må tas stilling til i denne fasen er:

1) Topografi og geografi: Er tomten egnet for bygg og uteområder med krav til universell utforming?

2) Atkomst, uteområder og fellesanlegg: Ivaretar regulert atkomst behovet for universell utforming? Hvilken plassering av bygg vil ivareta universell utforming i uteområder og fellesanlegg? Kan de valgte løsningene komme i konflikt med universell utforming?

Ansvarsfordeling

Tiltakshaver/ledergruppens har ansvar for å:

  • sikre at tverrfaglighet og samhandling er med i avtalen om prosjekteringsfaglige ytelser
  • avklare hvem som skal ha ansvar for koordineringen.

Prosjekterende har ansvar for å:

  • oppfylle gjeldende lov- og forskriftskrav
  • lage en spesifikk leveransebeskrivelse, noe som også vil bidra til større bevisstgjøring om universell utforming
  • formidle leveransebeskrivelse til både underentreprenører og prosjekterende faggrupper
  • vurdere behovet for å engasjere konsulenter med tilleggskompetanse.