Ferdigattest

Søknadspliktige tiltak kan ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Ferdigattest markerer avslutning av byggesaken.

Ansvarsfordeling

Tiltakshaver/ledergruppen har ansvar for å kvalitetssikre dokumentasjon på, samt be om rapporter for oppfølging av, universell utforming.

Ansvarlig søker har ansvar for å:

 • påse at dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDVU) foreligger, og overlevere denne til eier mot kvittering
 • sørge for at dokumentasjonen er god nok til at universell utforming kan ivaretas i driften
 • vite hvilken FDVU-dokumentasjon som er relevant for universell utforming i drift, og etterspørre denne
 • ha en historikk/rapport av kvalitetsstyring og avvikshåndtering, og vise at alle avvik er lukket.

Den prosjekterende har ansvar for å:

 • utarbeide eller sørge for at det fremskaffes dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift vedlikehold og utvikling innenfor ansvarsområdet, og at denne overleveres til ansvarlig søker
 • sikre at dokumentasjonen er hensiktsmessig utformet for at universell utforming kan ivaretas i FDVU
 • kontrollere at byggets løsninger for universell utforming er riktig utført i samsvar med kravspesifikasjonen
 • påse at det foreligger en plan for opplæring, drift og bruk av bygningen, samt nødvendig dokumentasjon for dette
 • utforme og tilpasse prosedyrer for drift og vedlikehold med bruk av bilder og enkel tekst som henviser til FDV-boka
 • kjenne driftsinstruksen til en bygning og kontrollere driften opp mot kravspesifikasjonene til bygget
 • ha kunnskap om hvilke poster som krever spesiell oppmerksomhet under drift av et bygg og uteområder
 • utarbeide evakueringsplan
 • sørge for detaljert beskrivelse av benyttede evakueringskonsept og -rutiner, og spesielt det som er lagt til grunn i organisatoriske tiltak.

Hvordan disse rutinene skal innarbeides hos riktig personell og formidles til brukerne av bygget, er også relevant.