Byggeprogram

I denne fasen må ambisjonsnivået for universell utforming spesifiseres for alle prosjekteringsfag.

Byggeprogrammet fastsetter omfanget av byggeprosjektet, både innhold og økonomi. Det beskriver funksjoner og sammenhenger, og gir en grov arealoversikt som ramme for videre utforming.

I byggeprogrammet er det viktig at tiltakshaver/ledergruppe fastsetter mål for universell utforming. Føringer om universell utforming kan også være gitt i kommuneplan og reguleringsplan for det aktuelle området. 

 Ansvarsfordeling

Tiltakshaver/ledergruppen har ansvar for å:

  • sørge for at det finnes tilstrekkelig kompetanse i alle fag slik at prosjekteringen blir effektiv
  • sørge for felles forståelse av hva universell utforming innebærer og hvilke konsekvenser det har for de ulike fagene
  • påvirke plassen universell utforming får i prosjektet
  • ta beslutninger som fremmer universell utforming
  • definere mål og lage en konkret fremdriftsplan.

Prosjekterende har ansvar for å:

  • ivaretakelse av universell utforming i plangrunnlag, eksempelvis i utbyggingsavtaler
  • sikre nødvendige funksjoner, arealer og løsninger ut fra brukernes behov
  • sørge for informasjonsflyt og formidling i alle ledd
  • undersøke brukernes behov og vurdere behov for brukermedvirkning
  • identifisere konflikter i leveransebeskrivelsen.