Avslutning

Nå er tiden kommet for overtakelse, sluttoppgjør, mangler og reklamasjoner. Det å vektlegge universell utfordring i forbindelse med overtakelse er viktig.

Ansvarsfordeling

Tiltakshaver, eier eller utleier må sørge for at leietaker/brukere forstår byggets forutsetninger og forutsatt bruk.

Den prosjekterende har ansvar for å:

 • Evaluere universell utforming i gjennomføringen av prosjektet.
 • Vite hvilke kriterier/sjekkpunkt om universell utforming som må legges til grunn for evaluering av prosjektet.
 • Opprette dialog med brukerne av bygget og vite hvordan riktig bruk skal kommuniseres til dem.
 • Kjenne driftsrutiner til tekniske anlegg, teknisk utstyr og sentral driftskontroll.
 • Ha teknisk kompetanse for å gi opplæring til driftspersonell og brukere av tekniske installasjoner og utstyr.
 • Påse at driftsrutinene/instruksene er supplert med bilder og enkel tekst.
 • Bistå i oppfølging og kontroll de første årene etter ferdigstilling. Evaluering etter ett års drift anbefales. Resultat av evaluering bør systematiseres og være grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Atkomst, uteområder og fellesanlegg

 • Skap gode, trygge atkomstmuligheter med tilfredsstillende stigningsforhold for alle.
 • Se på parkering, dimensjonering inne og ute og i overganger.
 • Lag plass for rydding av snømasser (soneinndeling gangareal).
 • Evaluer utforming, plassering og valg av lekeapparater og annet utstyr i nærmiljøanlegg.
 • Sørg for at beplantning er allergivennlig.
 • Sørg for tilstrekkelig sikring av nivåforskjeller og fareobjekter.
 • Miljøstasjoner. Er hensyn til brann, lukt, lesbarhet, funksjonalitet og tilgjengelighet ivaretatt?

Veifinning

Se på orienterbarhet til og i bygget og i uteanlegg, og på luminanskontrast til bakgrunnsfarge. Evaluer også rømningssystemer, og muligheter for rømning. Det må være lett å finne frem i og finne ut av et bygg.

Inngangsparti

 • Evaluer synlighet, dimensjonering, avskrapningsrist og nivåforskjell mellom gulv (trinnfri atkomst – lav terskel, belysning, dørtyper, utforming og merking av dører, vindfang – egnede matter innenfor inngangsdør hindrer støv og fukt å bli dratt inn i bygget).
 • Skap egnet ladeplass for elektriske rullestoler.

Planløsning

Kan alle brukere følge de samme kommunikasjonslinjene?Det skal være en enkel, lett forståelig planløsning som det er lett å orientere seg i.Se på:

 • dimensjoner ved retningsendringer, korridorer, svalganger, dører
 • adgangskontroll
 • trapper, ramper og heis/løfteplattformer.

Tekniske installasjoner og utstyr

Evaluer plassering, atkomst og funksjoner.

Lydforhold

Se på personbelastning over rommenes akustiske kapasitet. Forklar til brukere at personbelastning og lydkildenes antall og styrke skal stå i forhold til rommenes akustiske kapasitet. Evaluer om det finnes kraftigere lydkilder enn forutsatt.

Vurder vedlikehold av akustiske tiltak, plassering i høyder utsatt for slitasje og av elementer/utstyr.

Lysforhold

 • Det bør være belysning som ikke blender, og som lyser opp ønsket sted.
 • Evaluer lysanlegget, og se på om krav og anbefalinger er oppfylt.
 • Se på drift og vedlikehold av anlegget - sikre eierskap av anlegget.

Inneklima

Se på byggeprosessens påvirkning av inneklima, rent, tørt bygg. Evaluer:

 • oppvarmingsløsning som ikke gir problemer for allergikere
 • belysning – løsninger som ikke samler støv
 • bruk av renholdsvennlige absorbenter.

Be også om dokumentasjon på utførelser og etterprøving av luftmengder og luftkvalitet (innreguleringsprotokoll).

Materialbruk

Evaluer gulvmaterialer, innredning som er lett å rengjøre, ikke samler støv og som har dokumentert lav avgassing. Se også på materialers refleks og gulvmaterialers trillbarhet.

Brannsikkerhet

 • Informer brukerne dersom evakuering av bygning skal foregå ved organisatoriske tiltak/ bistand ved evakuering. Det skal i alle tilfeller utarbeides rutiner/ prosedyrer for rømning/redning ved brann for mange typer bygninger.
 • Evaluer:
  • organisatoriske rutiner, rutiner for rømning/hjelp til rømning av funksjonshemmede.
  • fremkommelighet og betjening av utstyr
  • konseptene for universell utforming fra brannstrategien som er utarbeidet i skisse/forprosjekt.

Vernehensyn

Se på valgte løsninger både med hensyn til universell utforming og vernestatus.