Universell utforming i byggeprosess

Den skal tidlig krøkes, som god skal bli. Universell utforming må være på agendaen tidlig i både planleggings- og utførelsesprosessen.

Feil og dårlige løsninger kan bli kostbare. Det er ofte dyrere å tilrettelegge for noen etterpå, enn å planlegge for alle fra start. For å få til gode, funksjonelle løsninger og samtidig ivareta effektivitet, må du tenke på universell utforming tidlig i prosessen:

 • Likeverdige forhold for alle.
 • Alle kan benytte hovedløsningen.
 • Alle skal kunne bruke og komme til alle  hovedfunksjoner i  prosjektet, både i uteområder og innvendig.
 • Helhetlige forbindelseslinjer.

Hensynet til at alle skal innarbeides i én og samme løsning. Det må derfor planlegges med utgangspunkt i mangfoldet i befolkningen. Kompetanse om de ulike brukergruppene, tidlig involvering og et system for kvalitetssikring, bidrar til tilgjengelige løsninger og brukskvalitet. Når tiltakshavere, prosjekterende og utførende samarbeider tett om dette gjennom hele planleggings- og byggeprosessen, får vi de beste løsningene for både utbyggere og brukere.

Tiltakshaverens ansvar

 • Still krav til at de prosjekterende samarbeider om tilgjengelighetstenkningen.
 • Skap en felles plattform og forståelse for universell utforming i gruppen.

Prosjekterendes ansvar

 • Sikre at prosjektet er i tråd med lov- og forskriftskrav.
 • Prosjekter løsninger etter et universelt utformet dimensjoneringsgrunnlag.
 • Sørg for brukskvalitet. Ved å bruke sjekklister og stille kontrollspørsmål underveis, vil avvik og feil kunne rettes opp i en tidlig fase. 

Utførendes ansvar

 • Sørg for at bygget utføres nøyaktig etter arbeidstegningene.
 • Meld ifra dersom det er tvil om detaljer eller avvik i lov- og forskriftskrav.

Finn veien sammen: Koordinering mellom de ulike aktørene i en byggeprosess er særlig viktig for områdene orienterbarhet og veifinning. Det gjelder for eksempel plassering og utforming av belysning, skilt, symboler, kontraster, farger, ulike materialer, ledende elementer og lydforhold