Universell utforming og byggkvalitet

Vårt fysiske utgangspunkt kan være forskjellig, men vårt grunnleggende behov for god kvalitet er det samme. 

Vi har alle ulik funksjonsevne. Vi er unge, gamle, friske, syke. Våre fysiske utgangspunkt er like forskjellig som vi er mange, og det kan skifte gjennom livene våre eller når livssituasjonen plutselig endrer seg. Det kan være et midlertidig behov som oppstår, eller et permanent behov.

Det er tilhørighet

Det som er likt for oss, er at vi trenger å være en del av fellesskapet for å ha det bra. Universell utforming forutsetter likeverdighet. Kravet er at det skal være lik tilgang for alle hvis mulig. Dersom det ikke er mulig, skal det være likeverdig tilgang.

Sitat fra Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9: ”Ingen skal diskrimineres på grunn av nedsatt funksjonsevne. (…) Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har en aktivitetsplikt når det gjelder universell utforming.”

Det å planlegge for tilgjengelighet, er å gi rom til alle.  Det er å si at i denne verden hører både du og jeg til. For de som skal prosjektere og bygge omgivelsene våre, er universell utforming og tilgjengelighet det som sikrer at flest mulig kan bruke og sette pris på dem. 

Det er byggkvalitet

Forskningsprosjektet “Samfunnsøkonomiske effekter av universell utforming” (2007) i regi av Norsk institutt for by- og regionforksning, NIBR, og Byggforsk viser at bygging av slike boligområder gir god samfunnsøkonomisk effekt samtidig som tilleggskostnadene ved universell utforming av nye boliger er beskjedne.

Det som er nødvendig for noen, har vist seg å fungere bra for alle. Derfor vil det å bygge oss bort fra økonomiske, organisatoriske og teknologiske særordninger, gi verdier for samfunnet. Det er også helt i tråd med det politiske holdbarhetsperspektivet, som arbeider mot et universelt utformet Norge i 2025.

Universell utforming og folkehelse (åpner i nytt vindu)

Prosjekteringsverktøyet er en samling temablader med tilhørende sjekkpunkter som er utarbeidet med grunnlag i byggereglene. Hvert temablad har anbefalte tilleggsytelser med forklaringer, og illustrasjoner for å tydeliggjøre universell utforming. Dette temabladet tar for seg de sju prinsippene for universell utforming.

De sju prinsipper (åpner i nytt vindu)

Faktaarkene fra Deltasenteret gir mer kunnskap om behovene ved de enkelte funksjonshemningene: