Evakueringsbelysning i bygninger. Foto: Universell utforming AS

Sikkerhet i bruk

Reduser omfanget av uhell og farlige situasjoner, ved å tenke på brukernes sikkerhet i planleggings- og prosjekteringsfasen.

Hvert år opplever rundt 1,2 millioner mennesker uhell eller farlige situasjoner (åpner i nytt vindu) på grunn av bygningsmessige forhold alene. (Dokumentet finnes også som word-dokument på Blindeforbundets nettsider).

Statistikken viser at yngre, personer bosatt på Østlandet og kvinner er mest utsatt. Det er ofte trapper eller kanter inne og ute, samt hull og ujevnheter i gangareal som er årsaken til uhell og farlige situasjoner. Skadene spenner fra kutt, blåmerker og skrubbsår til mer alvorlige på ryggen, knær og hodet. Noen skader kan få store konsekvenser for livskvaliteten til han eller hun som utsettes for skadene. 

Det å planlegge godt og være nøyaktig under byggeprosessen, er av stor betydning for å unngå personskader.

Trapper må ha kontrastmarkering og rekkverk på begge sider

Følg skjemategningene for trapper og rekkverk nøyaktig. Der går det eksakt frem hvor langt ut rekkverksavslutningen skal stikke, i hvilken høyde rekkverk skal festes, at rekkverket er sammenhengende forbi hjørner og langs flate partier. Tenk på at det må være:

  • jevn stigning, og samme høyde på opptrinn, i hele trappens lengde
  • synlig kontrast mellom farge på bakgrunn og farge på markering
  • rekkverk på begge sider, og i to høyder i byggverk for publikum og arbeidsbygning .

Bredde på merking av trinn, og dimensjoner på fare og varselindikator i gulv skal også være i henhold til skjemategning.

God belysning og skjerming av motlys gir bedre synlighet

Blending fra lysarmaturer og sollys er ubehagelig for alle, og kan være svært uheldig for personer med nedsatt syn. Blending gjør det vanskeligere å orientere seg, og øker dermed faren for uhell. 

  • Vinduer vendt mot sør og vest må ha tilstrekkelig solavskjerming for å hindre motlys.
  • I enden av en korridor og i et trappeløp kan vinduer skape sterk blending, og bør derfor unngås. 

Sklisikkert og jevnt underlag forebygger fall

Unngå uventede trinn og nivåforskjeller. Særlig i våtrom, og andre rom hvor gulv og underlag har fuktige overflater, er sklisikkerhet viktig for å unngå fallulykker. Materialer som ved sammenstøt kan knuse bør unngås, eller sikres på beste måte.Brannsikkerhet og rømningsmuligheter må ivaretas på en god måte i både prosjekterings- og utførelsesfasen. 

Marker søyler, glassflater og glassdører

God merking og skilting gjør det både tryggere og lettere å orientere seg i et bygg. Kontrastmarkering av stolper, glassflater og glassdører er viktig for å unngå sammenstøt og at noen skader seg. Tenk på at:

  • glassdør og -vegg skal ha ulik type markering
  • søyler skal merkes i to høyder, med en luminanskontrast på minimum 0,8 til bakgrunnsfargen
  • glassmarkering skal være i to høyder. Plassering er spesifikt angitt i byggteknisk forskrift. 

Legg til rette for rømning ved brann

Det skal være mulig for alle å kunne komme frem i en nødsituasjon. Løsninger må derfor planlegges slik at folk kan rømme selv eller at man er sikret hjelp til evakuering.

I boligbygninger med krav til heis, flerbolighus med tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming, er det krav til minimumsbredder i korridorer og svalganger.