Gangatkomst til uteoppholdsareal, Spania. Foto: Universell utforming AS

Framkommelighet

God plass, trinnfrie løsninger og noe å støtte seg til ivaretar hensynet til utfordringer med bevegelse, balanse og styrke. 

Det er mange årsaker til at noen av oss har lengre reaksjonstid, redusert balanseevne, eller nedsatt eller ingen funksjon i ben, armer eller hender.  Årsakene kan være medfødt eller komme av alder, ulykker og sykdom, slik som revmatisme eller hjerte- og lungesykdom.

Skap framkommelighet for flest mulig

Nivåforskjeller i møtet mellom det som er inne og ute, mellom gulv og terrasse eller balkong, samt utformingen av en terskel, kan hindre fri bevegelse. I nye bygg skal denne type hindringer bort. Alle boenheter skal være mulige å bo i under varierende livssituasjoner. Nedsatt bevegelsesevne kan oppstå midlertidig eller permanent, og kan innebære bruk av hjelpemidler som krykker, stokk, rullator eller rullestol. Svaksynte og blinde må også kunne oppfatte detaljer slik at de kan orientere seg i omgivelsene.

Ved å ta utgangspunkt i en rullestolbruker i dimensjoneringen,  ivaretar du behovene til de som har de aller største bevegelsesutfordringene – og gjør at løsningen kan brukes av flest mulig. God plass, trinnfrie løsninger, slake stigninger og helninger, avsatser ved større høydeforskjeller og rekkverk i riktig høyde, er noen eksempler som bidrar til likeverd og tilgjengelighet.

Planlegg god plass

En rullestolbruker må kunne komme inn og ha plass til å snu i alle oppholdsrom for å kunne delta  på lik linje med andre. I bolig og på arbeidsplasser må man også kunne utføre nødvendige gjøremål.

Inngangen må ha fri passasje utenfor møbleringssonen, og det må være rom for en snusirkel for rullestolen utenfor en dørs slagradius. Tenk på at det må:

  • være nok plass til å manøvrere en rullestol i alle rom
  • være tilstrekkelig brede passasjer mellom rommene
  • gå an å komme inntil, eller under informasjon og utstyr, der dette er nødvendig.

Hvordan lage trygt underlag?

Liten stigningsgrad og et jevnt, sklisikkert underlag er en nødvendighet for noen, men bra for alle. Å være bevisst areal- og tomtebehandling og riktig utførelse av fundamenter og grunnarbeider er forutsetninger for å lykkes med å skape et universelt utformet underlag. Nøyaktigheten når overganger mellom ulike materialer skal legges er også svært viktig, og her hviler et stort ansvar på det utførende ledd i byggeprosessen. Vær bevisst terrenget og at:

  • nivået på atkomstområde og gulv må være tilnærmet likt (flukte)
  •  terskel avfases med maks 2,5 mm høydeforskjell
  • steinlegging må utføres nøyaktig
  • fuger mellom steiner ikke må være for brede
  • kantlinjer må inngå i en sammenheng for veifinning.

Trinnfritt er brukbart for alle

En trinnfri inngang innebærer brukbare atkomstforhold for flest mulig. Det er særlig viktig med tanke på økningen i antall eldre i samfunnet vårt de kommende årene.

Det vil være mindre ressurskrevende å legge til rette for trinnfrihet når bygget prosjekteres og bygges, enn å gjøre det i etterkant.

Der det ikke er mulig å få til trinnfrihet, vil en rampe kunne gi en trinnfri forbindelse mellom to nivåer. For eksempel ved inngangspartier, for å utjevne små nivåforskjeller inne i et bygg, som transportvei for vareleveranser eller som arkitektonisk element.

Skap hvile- og sittemuligheter

At det ikke er for store avstander, og at det finnes muligheter for å hvile og sitte, er viktig. Dersom høydeforskjellen er stor gjør et horisontalt hvileplan det også mulig for rullestolbrukeren å snu, eller stille seg på tvers. Et horisontalt hvileplan hindrer at rullestolen kan rulle bakover.

Noe å støtte seg til hjelper mange

Skap gode løsninger som gjør det enkelt når man skal manøvrere i omgivelsene. For eksempel automatiske døråpnere, ulike betjeningspaneler eller festemuligheter for ettermontering av armstøtter, bøyler, klappseter og liknende, særlig på bad/toalett.

Tenk på at løsningene må ivareta hensynet til ulike høyder og brukskvalitet. For eksempel vil et rekkverk som er i to høyder, med god fargekontrast og et rundt tverrsnitt som er godt å holde i, sikre god brukskvalitet for personer med ulik høyde, nedsatt syn og bevegeselsevne.

Det er viktig at ulike løsninger ikke kommer i konflikt med hverandre, for eksempel ved at man blir stående bak en dør eller i arealet for dørslaget når døren slår opp.