Grunnlag for dimensjonering

Prosjektering med utgangspunkt i universell utforming baserer seg på menneskers behov i ulike faser av livet.   

Samfunnsskapte hindringer kan gi dårligere vilkår for utdanning, arbeid og sosialt liv for personer med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen har derfor valgt å legge strategien universell utforming til grunn i arbeidet for å oppnå mest mulig like vilkår. Løsninger som tar hensyn til ulike aldre, funksjonsnivåer og bruk av hjelpemidler, reduserer diskriminering og utestengning.

Når det prosjekteres med utgangspunkt i personer med funksjonsnedsettelse, gir det løsninger som fungerer for alle. I løpet av livet ditt vil du gå igjennom ulike funksjonsnivåer, avhengig av helse og alder. Etter hvor vi er i livet har vi ulike opplevelser av omgivelsene og hvordan vi orienterer oss, men det er noen fellesnevnere som alle kan manøvrere etter. Bruk dem.

Tre kategorier for dimensjonering for universell utforming

For prosjektering finnes det dimensjoneringsgrunnlag som tar høyde for nedsatt kraft, bevegelse, syn og hørsel. Dimensjoneringsgrunnlaget deles inn i tre hovedkategorier:

  1. Mennesket som barn, ung, voksen og eldre.
  2. Mennesket med redusert funksjonsevne: bevegelse, orientering og overfølsomhet overfor luftforurensninger og materialer.
  3. Mennesket som bruker tekniske hjelpemidler som har konsekvenser for utformingen.

Veileder om universell utforming (åpner i nytt vindu)

Prosjekteringsverktøyet er en samling temablader med tilhørende sjekkpunkter. Hvert temablad har anbefalte tilleggsytelser med forklaringer, og illustrasjoner for å tydeliggjøre universell utforming. Anbefalte tilleggsytelser i prosjekteringsverktøyet går utover minstekrav i teknisk forskrift. Ved all prosjektering er det derfor nødvendig å bruke TEK10 i sin helhet som grunnlagsdokument. Prosjekteringsverktøyet er et supplement i prosjekteringsarbeidet.

 Prosjekteringsverktøyet: Generelt.PDF (åpner i nytt vindu)

Prosjekteringsverktøyet: Definisjoner ord og begreper.PDF (åpner i nytt vindu)