Gårdsrom med lekeplass. Foto: www.archelon.no

Utforming

Universell utforming skaper muligheter for flere. Universelt utformede løsninger er integrerte løsninger som kan brukes av de fleste.  

Universell utforming er utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Definisjonen over er den internasjonale definisjonen for universell utforming, beskrevet i FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (åpner i nytt vindu). En annen definisjon er gitt i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven - DTL (åpner i nytt vindu) som trådte i kraft i 2009: 

«Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.»

Mens den første definisjonen er egnet for politisk og faglig arbeid er definisjonen fra diskriminerings- og tilgjengelighetsloven grunnlaget for juridiske formål, blant annet som grunnlag for likeverd og krav til universell utforming i plan- og bygningsloven (åpner i nytt vindu).

Universell utforming og byggkvalitet

Det fysiske utgangspunktet vårt kan være forskjellig, men det grunnleggende behovet god kvalitet er det samme. 

Universell utforming og byggkvalitet

Brukskvalitet

Det handler ikke om å ville, men å kunne.

Brukskvalitet

Grunnlag for dimensjonering

Prosjektering med utgangspunkt i universell utforming baserer seg på menneskers behov i ulike faser av livet.   

Grunnlag for dimensjonering

Universell utforming i byggeprosess

Den skal tidlig krøkes, som god skal bli. Universell utforming må være på agendaen tidlig i både planleggings- og utførelsesprosessen.

Universell utforming i byggeprosess