Svalganger i leilighetsbygg. Foto: Universell utforming AS

Lysforhold

God tilgang på dagslys påvirker mennesket positivt og øker livskvaliteten. Samtidig reduserer god dagslystilgang behovet for kunstig belysning.

Vurder hvordan bygget skal plasseres på tomten. Ved prosjektering skal alle faggrupper skal ha kjennskap til temaet belysning. 

Tomten bør vurderes slik at dagslys blir hovedkilden til lys. Kunstig belysning bør bare brukes når det ikke er tilstrekkelig dagslystilgang. Erfaringstall fra Lyskultur viser at minst halvparten av de spurte mener at belysning er et område man bør satse ekstra på, men kun rundt 10 % opplever at det blir gjort. Feil bruk av lys kan gi flere negative konsekvenser; blant annet tretthet og hodepine. I tillegg gir riktig bruk av dagslys bedre trivsel hos beboerne og en hyggelig atmosfære.

Det kan være en god investering i universell utforming å benytte spesialkonsulenter til dagslys- og andre lysanalyser. Tradisjonelt har lys og belysning kommet inn i prosjekters siste faser. For å oppnå god universell utforming, bør man unngå at arkitekturen er fastsatt og landskapsplanen er lagt før man begynner å prosjektere lys. Så sent i prosjektet kan man da få løsninger som er unødvendig ressurskrevende og mindre tydelige enn ønsket. Lysdesign skal bygge opp under de gode løsningene i arkitekturen og lanskapsplanene. For å gjøre det bør lyset prosjekteres i sammenheng med og på samme tid som bygget eller anlegget. 

Orientering av bygget i forhold til sol- og vindforhold på tomten vil kunne redusere oppvarmings- og kjølebehovet. Dette kan ha stor betydning for mennesker med astma og allergi, som gjerne reagerer negativt på kunstig oppvarming og kjøling. Beregninger har vist at optimal utnyttelse av dagslyset kan føre til mellom 60 og 80 % reduksjon i bruk av elektrisitet til bygget.

Når det gjelder solskjerming, er ikke dette synonymt med persienner som hindrer dagslys og utsyn når de er nede. Smart design bruker fasaden til solskjerming gjennom dype karmer, utheng, bevegelige lameller osv.

Vegetasjonen på tomten er et annet moment. Ved å utnytte vegetasjonen, kan man for eksempel også begrense solinnstråling om sommeren. Løvtrær foran fasaden gir solskjerming sommerstid, men god lystilgang når bladene faller høst og vinter. Her er det viktig å vurdere treslagene opp mot hvilke arter som kan gi allergiplager.

Andre viktige prinsipper som legges til grunn for analyse av lysforhold på tomten

  • Sikre gode lysforhold ved overganger.
  • Tydeliggjøre rom og soner som de gående går inn og ut av.
  • Sikre visuelle føringer som ikke blender.
  • Unngå høye belysningsnivåer eller retning på lyset som forstyrrer omkringliggende bebyggelse.
  • Belysningen skal underbygge arkitekturen og bidra til å gi området en identitet.
  • Belysningen skal underbygge et miljø som i størst mulig grad ikke virker diskriminerende ved å medføre ekstra belastning eller «strafferunder» for funksjonshemmede.
  • Lyset skal underbygge forståelse av miljøet ut fra kjente symboler og størrelser. Eksempelvis ved fargekontraster og ved bruk av kjente symboler på opplyste flater utendørs.
  • Boligens inngangsparti skal være godt synlig fra ulike synsvinkler.

 Kilde: Lyskultur og Byggenæringens miljøsekretariat.