Veifinning

Det er viktig for alle å kunne orientere seg selv i boligen.

God lesbarhet og klar identitet er viktig i forhold til orientering og veifinning. Tradisjonelt har kontraster, ledelinjer og generell god lesbarhet blitt knyttet til svaksynte, men beboere i boligprosjekter der dette har vært vektlagt, oppsummerer at det gir bedre brukskvalitet for alle.

Som ved alle aspekter av universell utforming, er det viktig å få dette inn i skisseprosjektfasen. I denne fasen gjøres de viktigste valgene for god orienterbarhet og veifinning i bygget. Det viktigste er at omgivelsene er logiske og forståelige, at det vises vei fra A til Å, og at lys, kontraster, akustikk og merking bygger videre orienterbarhet.

Seks særlig viktige prinsipper: 

  • Forståelighet og ryddighet i omgivelsene. I dette ligger at planen for området eller bygget må være logisk og intuitiv, og at kommunikasjonsveier er tydelige, ryddige og fri for elementer man kan snuble i. 
  • Ledende elementer må finnes. Enten som naturlige ledelinjer i form av gjerder, kanter, husvegger mm, - eller i form av et kunstig anlagt ledelinjesystem. Ledelinjer må være helhetlige, dvs. lede fra A til Å og være uten brudd.
  • Lys er viktig. Ulike grupper av for eksempel svaksynte har ulike behov. Felles for alle er at lyset må ha riktig retning, slik at man får lys på det som skal sees og unngår blending. I tillegg må det være nok lys, og mulig å skjerme for sterkt sollys. 
  • Bruk av lyshetskontraster for å aksentuere viktige former og overganger.
  • Merking og skilting må være forståelig; lett å finne og oppfatte, og lett å lese.
  • Gode akustiske forhold: Når en sans er svekket eller borte, vil de andre sansene skjerpes for å assistere vår forståelse av omgivelsene. I så måte er et godt lydmiljø også svært viktig for universell utforming med tanke på veifinning.

Tiltak for god veifinning trenger ikke å ha karakter av spesialtilpasning. Bruk av for eksempel kontrastfarger eller andre tiltak for å øke lesbarheten, oppleves ofte som et sprekt og moderne uttrykk av dem som ikke nødvendigvis trenger dette for å fungere i hverdagen. De som har behov for det, for eksempel på grunn av redusert syn eller ulik grad av kognitiv svikt, anser det imidlertid som en viktig kvalitet.

 Ledelinjer og kontrastfarger er i liten grad kostnadsdrivende. Enkle tiltak som at boligens planløsning er lett forståelig, systematisk, konsekvent og logisk med fokus på sirkulasjonsmønstre som letter veifinning, gjør at boligen er aktuell for flere beboergrupper og vil på sikt gjøre det lettere for flere å bo lenger i boligene sine (for eksempel ved kognitiv svikt som øker med alder).

Kilde:

 Foredragssamling etter seminar 27.3.2009 i regi av Norges Blindeforbund og NAL Akademiet, «Prosjektering for synshemmede».

SINTEF Byggforsk, Prosjektrapport 101 2012, «Med virkeligheten som lærebok».

Masteroppgave Mona Bjørnstad, «Et hjem for alle? Universelt utformede leiligheter i et markedsføringsperspektiv.»