Lydforhold

Lyd- og akustikkforhold skal være tilrettelagt slik at det ikke vil oppstå forstyrrende etterklang i rom. De må ikke skape problemer med å forstå tale, viktige meldinger, eller lydsignaler.

Det er viktig for alle brukere at det er tilfredsstillende lydforhold i bygninger. For å oppnå tilfredsstillende forhold for orientering og taleforståelse er romakustikk avgjørende. Rommets form og mengden av lydreflekterende og -absorberende flater har stor betydning. Det er viktig at materialvalg til himling, vegger og gulv sees i sammenheng med de romakustiske forholdene.

Lydforhold er også viktig for blinde og svaksynte personer som bruker hørselen for å orientere seg. Personer med nedsatt hørsel er helt avhengig av at rom er utformet og innredet for god taleforståelse. Dårlige akustiske egenskaper og høy bakgrunnsstøy i rom kan føre til at det ikke er mulig for personer med nedsatt hørsel og brukere av høreapparat å delta på en likestilt måte. 

Hensyn må vurderes ut fra bruken av lokalene. For eksempel vil felles inngangspartier i leilighetsbygg ha andre behov i forhold til akustisk demping, enn det vil være i en privat stue.