Byggteknisk forskrift: Uteområder

Kapittel 8 i byggteknisk forskrift TEK10 gir krav til universell utforming for uteområder.

Forskriftens krav til universell utforming i kapittel 8 er utdypet i veiledningen på Direktoratet for byggkvalitets nettside Byggeregler på ett sted (åpner i nytt vindu).

Kapittelet omfatter blant annet krav til universell utforming av atkomst, uteområder for almennheten og uteoppholdsarealer.