Parkeringsplass ves Schandorffs plass. Foto: www.archelon.no

Parkering

Atkomsten skal være lett tilgjengelig og alle skal kunne finne frem til inngangen på egenhånd.

Atkomst innebærer området fra kjørbar vei og frem til inngangspartiet. I praksis vil dette si fra parkeringsplass og/eller sone for av- og påstigning og helt frem til og med bygningens vindfang. 

Trinnfri parkering

Trinnfrihet gir brukbar atkomst for flest mulig, og er spesielt viktig sett i sammenheng med den sterke økning i antall eldre de kommende årene. Det er krav om trinnfri atkomst til alle arbeids- og publikumsbygninger, selv der kravet om stigningsforhold 1:20 ikke kan oppfylles – normalt vil dette gjelde der atkomst går over en lengre strekning i kupert terreng.

Nøyaktighet i legging av sten, avfasing av terskel (maks 2,5 millimeter) og bevissthet om at terreng - det vil si atkomstnivå og gulvnivå  - nesten bør flukte, er viktig.

Husk hvileplan

Gode landskapsarkitektoniske løsninger har trinnfri gangatkomst med liten stigningsgrad og hvileplan. Det gjør det mulig for rullestolbrukeren å snu, eller stille seg på tvers, for å hvile dersom høydeforskjellen er stor. Hvileplanet bør være horisontalt slik at rullestolen ikke kan rulle bakover.

 • Gode atkomstveier har:
 • Korte avstander
 • Trinnfri atkomst
 • Trygge trapper og ramper 
 • Ryddige gangbaner
 • Tydelig kontrast- og materialbruk
 • Tydelig skilting
 • God belysning
 • Riktig dimensjonering
 • Jevnt og sklisikkert dekke
 • Allergivennlig beplantning