Planløsning

En god planløsning bidrar til økt fleksibilitet og oversikt, og er lett å orientere seg i.

Med fokus på likeverd og like muligheter for deltakelse vil man planlegge en hovedløsning som er brukbar for flest mulig. Tenk på forventet persontrafikk gjennom et rom: har alle lik mulighet til å bruke rommet? Likestilt atkomst i de deler av byggverk som skal være tilgjengelig for publikum bidrar til god universell utforming.

Informasjon og service for alle

Innrett informasjon- og servicefunksjoner slik at de fungerer for alle kategorier publikum. Tenk på:
  • skranker som er eller kan høydejusteres
  • kvalitet i akustiske forhold gir mulighet til a danne seg bilde av rommet og
  • oppfatte informasjon
  • god belysning og bevisst bruk av farger og kontraster.