Bevegelsessone og ledning, Oslo. Foto: Universell utforming AS

Veifinning

Personer med ulik funksjonsevne orienterer seg forskjellig i planløsningen. Ta hensyn til ulike forutsetninger for å kunne «lese» et rom. 

Det å kunne finne frem, se hvor man går og ikke snuble er viktig for alle. I Norge er omkring 130.000 synshemmede, og over tusen helt blinde. Med økt alder svekkes også synet, og dermed reduseres også evnen til å orientere seg. Det å legge til rette for god orienterbarhet og veifinning har derfor stor betydning for byggverkets tilgjengelighet og funksjonalitet.

Noen momenter som bidrar til at det blir lett å finne frem for alle er tydelig skilting, god belysning og kontraster mellom farger og lys. Belysning skal være tilstrekkelig, samtidig som den ikke må skape blending. 

Skilt og markering

La informasjon og symbolbruk være tydelig og enkelt å forstå. I tillegg bør du sørge for rettvinklede kommunikasjonsveier, samt hindre lang etterklangstid og unødvendig støy. Tydelig skilting med entydig tekst og tilstrekkelig størrelse på bokstaver i kontrastfarge mot bakgrunnen. Piktogrammer er som oftest lettere å lese og oppfatte enn tekst. Skilt, symboler og tekst som viser rømningsveier og sikkerhetsutstyr må også lett kunne oppfattes under rømning.

Etasjer markeres med etasjenummer, som skal være mulig å lese og føle på i alle etasjer. Etasjene kan også markeres taktilt (følbart) i form av hakk eller knotter på underside av håndløper i trapp.

Horisontal og vertikal kommunikasjon 

Kommunikasjonsveier må være uten hindringer og fellesarealene må tjene den funksjonen de skal. Det betyr at alle må kunne ferdes trygt til og fra sin boenhet, når de henter posten, tømmer søppel, transporterer møbler og annet utstyr. Trapper må utstyres med rekkverk (i to høyder) og dekket må være sklisikkert. En riktig utformet trapp har kontrastmarkering av trinn, fare- og oppmerksomhetsfelt og håndløper. Heisen må også være lett å finne, ha tilstrekkelig størrelse og gi nødvendig informasjon.

Korridorer må være romslige. Det må ikke plasseres faste eller løse gjenstander i gangsonen.