Skranke, St. Olavs hospital. Foto: Solveig Dale

Lysforhold

Lysforholdene i bygningen bestemmes av samspillet mellom dagslys og kunstig belysning, og av den kunstige belysningen alene. En bevisst bruk av lys, farger og kontraster kan bidra til bedre kommunikasjon med ulike brukere samtidig som det formidler rommets form. 

Kontraster, lys og skygge gjør at vi kan oppfatte dybde, bevegelser og skille objekter fra hverandre. En god belysningsløsning er en kombinasjon av direkte og indirekte belysning. Belysning skal fremheve det som er viktig, på samme måte som bevisst utelatelse av belysning skjuler det som ikke er viktig.

 • Indirekte belysning gir behov for mange lyskilder og man bør derfor være forsiktig med for stor andel av denne type belysning.
 • For lyskilder generelt gjelder det at man skal forsøke å unngå blending og at man benytter armaturer med god avskjerming og optikk. Høyfrekvente armaturer gir et flimmerfritt lys som kan dimmes. 
 • Øk belysningsstyrken i utvalgte områder som inngangspartier, øverst og nederst i trappeløp, foran heiser og ved informasjonstavler og skilt.

Unngå blending og forstyrrelser

Riktig belysning er et viktig virkemiddel for å forbygge skader. Blending fra lysarmaturer og sollys er ubehagelig for alle. Dette er ekstra problematisk for personer med nedsatt syn, da det gir dårlige orienteringsmuligheter og øker faren for uhell. 

 • Blanke flater kan gi uønskede reflekser fra belysning som kan forstyrre muligheten til å orientere seg.
 • Mørke flater krever sterkere belysning enn lyse flater. Det er derfor viktig å avstemme belysning med materialbruk.

Belysningen skal ivareta krav til synskomfort og sørge for at alt arbeid og aktivitet i bygningen kan utføres på en effektiv og sikker måte. Kriterier for god belysning er gitt i blant annet Lyskulturs publikasjoner 1A og 1C og i NS-EN12464-1.

Tenk på dette når du vurderer dagslyset:

 • Dagslyset når ikke langt inn fra fasaden
 • Med høytsittende vinduer når dagslyset lenger inn i rommet enn med lavtsittende
 • Skillevegger vinkelrett på fasaden kan bidra til å reflektere dagslys lenger inn i rommet
 • Sollys kan medføre direkte og indirekte blending

Tenk på dette når du vurderer kunstig belysning:

 • Det å se forutsetter at det finnes en viss mengde lys (tilstrekkelig til at cellene i netthinna aktiveres)
 • Lyset bidrar til å gjøre omgivelsene synlige og gjenkjennbare
 • Lys kan aldri erstatte en god utforming av omgivelsene
 • Lett orienterbarhet i bygninger og utemiljøer forutsetter logiske ganglinjer, logisk plassering av trapper, heiser, publikumsrom med videre
 • Gode synsbetingelser forutsetter tilfredsstillende kontrastforhold og kontrastforskjeller mellom ulike elementer i omgivelsene